مدارک

جهت ارسال مدارک خود پس از ثبت نام و پرداخت هزینه پنل، باید تصویر اسکن شده کارت ملی و صفحه اول شناسنامه خود را در بخش ارسال مدارک سامانه اتوپیامک آپلود نمایید.
مدارک مورد نیاز برای فعال شدن سامانه و خرید خطوط اختصاصی و ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل است:

اشخاص حقوقی

برای ارگان ها ، سازمانها و شرکت ها، کپی صفحه اول اساسنامه ، آگهی تاسیس یا روزنامه رسمی و قبض موبایل و تلفن ثابت

اشخاص حقیقی

قبض موبایل یا تلفن ثابت ، کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه الزامی است. ( در صورت نداشتن قبض موبایل ، سند یا اجاره نامه به نام خود شخص یا برادر یا پدر نیز قابل قبول می باشد.)